معمولا در ادبیات مرتبط با صنف چوب توضیح بعضی کلمات را لازم میدانیم.

کلمه وادار در مبل:

یکی از قطعات چوبی  یا تیرک های عمودی چوبی در کاناپه میباشد که وسط پایه های عقب کاناپه جهت نگهدارنده بهتر تاج وکم شدن فاصله بین دو پایه عقب جهت انجام رویه کوبی نصب میگیرد

و میتوان با منبت کاری وادار جهت زیبایی طرح کاناپه استفاده کرد.