منظور از مبلمان راحتی شرکتی داشتن کنترلهای کیفیتی بصورت مستمر در زمینه تولید و ارائه محصولات در زمان و موعد مقرر با بسته بندی های مناسب جهت حمل و بارگیری ، مطابق با شرایط مطرح شده در فاکتور میباشد . این نوع تولید در یک کارگاه مجهز به تمامی تجهیزارت مربوط به تولید مبلمان راحتی انجام میگردد.

Showing all 50 results