شزلون ها معمولا کاناپه سه نفره با طراحی نامتقارن جهت خاص شدن سرویس مبلو طراحی دکوراسیون داخلی میباشد .
معمولا شزلونها با رنگ و پارچه سرویس مبل قابل سِت شدن میباشد .
لاوست نیز مانند کاناپه ها میباشد ، فقط قسمت تکیه گاه حذف گردیده و معمولا دو طرف کاناپه منبت میباشد و در قسمت میانی سالن های پذیرایی قرار میگیرد.

Showing all 34 results